Evropská certifikace pro regulátory tlaku automatik

Evropská certifikace pro regulátory tlaku automatik

Dnes prodávané regulátory tlaku (potápěčské automatiky), musí splňovat velmi přísné certifikační zkoušky dle Evropské normy EN 250: 2014. A musí splňovat také přísné bezpečnostní požadavky na osobní ochranné prostředky třetí kategorie (PPE).

Ustanovení této normy je nejnovější verzí normy EN 250 a cílem je zajistit minimální technické a bezpečnosti požadavky pro potápěčský dýchací přístroj. Jednotka SCUBA dle normy ČSN EN 250 se může skládat ze samostatných komponentů, jako lahev, regulátor, tlakoměr. Tyto uvedené komponenty se mohou používat jako SCUBA jednotka certifikovaná dle směrnice 2016/425/EU a normy ČSN EN 250: 2014. Avšak vzduch použitý v tlakové lahvi musí splňovat požadavky na dýchatelný vzduch dle normy ČSN EN 12021. Certifikovaná hloubka pro použití takových SCUBA zařízení je omezena na 50m, nebo je omezena místními limity.

Jako nouzové výstupové zařízení použité více než jedním potápěčem současně smí být použita pouze takto certifikovaná SCUBA výstroj. Označeno musí být EN 250:2014, EN250A, EN250A >10˚C. Jestli je výstroj SCUBA nakonfigurována pro použití více než jedním potápěčem, nesmí být použita ve větší hloubce jak 30m a ve vodě chladnější než 4˚C.

Norma dále definuje „chladnou vodu“ jako vodu kdy je její teplota je nižší než  10˚ C, proto se regulátory testují ve vodě 4˚ C.

Některé důležité body k používaní a údržbě SCUBA zařízení

 • Během ponoru v chladných vodách pod 10˚C může vlhkost v lahvi vést ke korozi lahve a může způsobit zamrznutí a selhání regulátoru.
 • Lahve je nutno bezpečně převážet, dobře zajištěné proti pohybu.
 • Autorizovaný technik musí jednou za rok provést důkladnou servisní revizi. (každý výrobce může uvádět pro splnění záruky jinou dobu servisního intervalu).
 • 1 rok nebo 100 ponorů co je dříve, u regulátorů pracujících s O2 co 6 měsíců.
 • Oprava regulátoru musí být zaznamenána na do servisního protokolu a musí být pořízena foto dokumentace. Tyto doklady se předávají zákazníkovi a servisní technik je má za povinnost 10 let archivovat.
 • Neoprávněná servisní oprava regulátoru přecházi výlučne na majitele/uživatele.
 • Hadice regulátoru vyměňte po 5 letech od prvního ponoru nebo 500 ponorech, podle toho, co nastane dříve. (Používejte pouze originální hadice).
 • Dýchání z regulátoru musí být plynulé a nezadržujte dech.
 • Pokud je regulátor 2 st. Vybaven systémem „Venturiho efektu“ potom musí být tato páčka na povrchu v poloze MIN nebo PREDIVE.
 • Při použití regulátoru při ponoru musí být páčka „Venturiho efektu“ na MAX nebo DIVE.
 • Volný únik vzduchu při požití opačné polohy páčky zastavíte přikrytím otvoru náustku prstem, vložením náustku do vody nebo do úst.
 • U Oktopusu nechávejte „Venturiho efekt“ na MIN.
 • Regulaci nádechového odporu pokud je jím regulátor vybaven, se používá jen ve specifických situacích. Utahováním regulačního knoflíku působíte přímo na pružinu a zvyšujete nádechový odpor. Což v žádném případě nevede k ušetření dýchacího média. Pozor zhoršením nádechového odporu zvyšujete hladinu oxidu uhličitého v plicích.
 • Pokud používáte regulátory v chladnějších podmínkách než 10˚C odstraňte gumové návleky na obou koncích nízkotlakých hadic. Dále udržujte regulátor co možná nejdéle v teplém prostředí než jej před ponorem připojíte k lahvi.
 • Při vystavení regulátoru nižším teplotám než 0˚C je potřeba mít páčku Venturiho efektu na MIN.
 • Při vysokých průtocích vzduchu přes první stupeň se tělo rychle ochladí a uvnitř automatiky vzniká až – 35˚C.

Údržba po ponoru

bude doplněno